Retir de meditació shine: Meditació en el buda Shakyamuni

 


Retir de meditació shine :Meditació en el buda Shakyamuni en l’Om

Amb votos de Soyong del mahayana, sinse sopar i en Noble Silenci 14, 15 16 i 17 d’abril

Retir guiat per Lama Khenpo Ngedön

Gràcies a la meditació tenim la possibilitat de comprendre la naturalesa última de la nostra ment, que és també la fi de tot sofriment. La meditació és un camí progressiu i que en la seva primera etapa se li diu “shiné”. La paraula tibetana “shine”, es descompon en dues síl·labes: shi, que significa "apaivagar";i ne significa "quot;romandre" això vol dir que apaivaguem el cos, la paraula i la ment i que romanem en aquest estat de pacificació.

Per apaivagar la ment ens ajudem d'un suport, aquest pot ser ordinari, com la meditació o sagrat com la imatge del buda Shakyamuni.

La meditació en el buda Shakyamuni té l'avantatge d'ajudar-nos no solament a l'estabilitat de la ment, sinó a més, obrir-nos a la influència espiritual del Buda. Gràcies a ella la nostra comprensió s'acreix i el nostre karma es purifica.

Retraite de méditation shiné Sur le Bouddha ShakyamuniRetraite de méditation shinéSur le Bouddha Shakyamuni

A l’Om Avec prise de vœux de Sojong du mahayana, en Noble silence, sans diner 14, 15, 16 et 17 avril 2022

Retraite guidée par Lama Khenpo Ngedön

Grâce à la méditation, nous avons la possibilité de comprendre la nature ultime de notre esprit, qui est aussi la fin de toute souffrance. La méditation est un chemin progressif, appelé « shiné » (zhi gnas) dans sa première étape. Le mot tibétain « shiné » se décompose en deux syllabes : shi qui signifie apaiser, et né qui signifie demeurer. Cela veut dire que nous pacifions le corps, la parole et l’esprit et que nous demeurons dans cet état de pacification.

Pour pacifier l’esprit, nous nous aidons d’un support. Celui-ci peut être ordinaire comme la respiration, ou sacré comme l’image du bouddha Shakyamuni. La méditation sur le bouddha Shakyamuni présente l’avantage de nous aider, non seulement à maintenir la stabilité de l’esprit, mais aussi de nous ouvrir à l’influence spirituelle du Bouddha. Grâce à elle, notre compréhension s’accroît et notre karma se purifie.

Bienvenue à toutes et à tous !

Retiro presencial de meditación shine en el buda Shakyamuni

 


Retiro presencial de meditación shine en el buda Shakyamuni

Con toma de los votos de Soyong del mahayana, en Noble silencio, sin cena 14, 15 16 y 17 de abril 2022

Retiro guiado por Lama Khenpo Ngedön

Gracias a la meditación tenemos la posibilidad de comprender la naturaleza última de nuestra mente, que es también el fin de todo sufrimiento. La meditación es un camino progresivo y que en su primera etapa se le llama shiné (zhi gnas).  El termino tibetano “shine”, se descompone en dos sílabas: shi, que significa “apaciguar “y ne significa “permanecer”, esto quiere decir que apaciguamos el cuerpo, la palabra y la mente y que permanecemos en ese estado de pacificación.

Para apaciguar la mente nos ayudamos de un soporte, este puede ser ordinario, como la respiración o sagrado como la imagen del buda Shakyamuni. La meditación en el Buda Shakyamuni tiene la ventaja de ayudarnos no solo a la estabilidad de la mente, sino además abrirnos a la influencia espiritual del Buda.

Gracias a ella nuestra comprensión se acrecienta y nuestro karma se purifica.

¡Bienvenidas a todas y a todos!

Retiros presenciales individuales de meditación

  Retiros presenciales individuales durante el año 2024 en el Centro ChökyiÖ. Durante el año, se pueden hacer retiros individuales de medita...