Curso práctico de Lojong y Tonglen Los 7 puntos del entrenamiento en la mente 29 de febrero y 1 de marzo 2020


En el Centro Thundrel de Alhaurin de la Torre (Málaga)
El significado de la esencia de la vida es darle sentido viviendo en paz, con felicidad y bondad, de manera individual para que se extienda así al ámbito social.
Para los buscadores espirituales, además, el significado de la vida es compartir alegría, felicidad, compasión y sabiduría con los demás, para nuestra propia supervivencia y como fuente de felicidad y paz, pues estamos muy conectados con los otros y con el entorno en el que vivimos.
Por otro lado, sin los demás no hay ninguna posibilidad de alcanzar la iluminación o nirvana, porque sin ellos no podremos practicar la compasión o karuna, el amor o metta, la generosidad o dana, ni el resto de las virtudes.
Por tanto, para el beneficio de la sociedad actual y del mundo en general y para el fortalecimiento de nuestra propia paz, hemos de cuidar la fuente, de ahí la importancia de la práctica de lojong.
No hay otro camino a la budeidad que la práctica del intercambio (tonglen), tomando sobre uno el sufrimiento de los demás y dándoles felicidad y paz. Incluso en el samsara no hay felicidad ni paz si uno no lo practica.
A través de esta práctica podemos descubrir cómo tratar los problemas y el dolor, así como su raíz, la manera de superarlos y la forma de obtener mayor espaciosidad interior y despertar profundo en el camino de esta vida hacia la iluminación.
Este es el sentido real de la práctica del bodisatva.
Exploraremos más detalles durante el curso.
Enseñanza impartida por Lama Khenpo Ngedön
Todos son bienvenidos.
Encontrarán más información en la página web:
asociacionamistadenarmonia.org

A propòsit dels beneficis de la pràctica meditativa en els joves…Resum del “Projecto Jóvenes” (novembre 2014)
de l'”Associación Amistad en Armonía”,  creada per Khenpo Ngedön a Màlaga,
 i de la seva aplicació i resultats en el col·legi de les “Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de Màlaga” (novembre 2019.)

Ens trobem immersos en una societat cada vegada més complexa, subjecta a processos socials i comportaments mediambientals nous, canvis ràpids, i d’irrupcions de tensions constants entre els cada vegada més nombrosos grups humans que la componen.
El vertigen que això ocasiona pren la forma d'estrès, o deterioració mental, el qual porta a una deterioració física i de la nostra capacitat per a interactuar pacífica, coherentment i amorosament amb l'entorn humà, natural i cultural.
Plantejar-nos com comportar-nos davant d’aquest nou ordre de les coses, o com abordar-lo, adquireix, ara més que mai, una gran importància.
Els comportaments que caracteritzen la nostra societat actual: deterioració física i mental, individual i col·lectiva, acompanyada de desesperança, desassossec, i manifestacions violentes, comencen a manifestar-se cada vegada en edats més primerenques, afectant de manera especial als més joves, en trobar-se immersos en el difícil procés de l'adolescència i joventut.
Els adolescents i joves, per la seva vulnerabilitat, són el centre de campanyes consumistes de tota mena de productes, industrials i culturals, les quals recorren a llenguatges cada vegada més agressius amb les seves emocions, que no compten amb els recursos necessaris per a gestionar aquests missatges i les emocions que els subjuguen.
Si ells són el centre de missatges cada vegada més primaris i efectistes, també han de ser-ho de les estratègies educatives que els capacitin per a una adequada gestió del seu univers emocional i de la seva ment.
Són ells els qui més requereixen la nostra atenció per la seva vulnerabilitat, per al seu paper en la societat futura, i la seva major predisposició per a aprehendre noves pautes de comportament que reverteixin les dominants en l'entorn i el transformin.
En el seu cas, la salut mental és una prioritat.
És aquí on l'“Associación Amistad En Armonía”, creada per Khenpo Ngedön col·labora, oferint als joves tota la seva experiència en el maneig de les emocions, l’autoconeixement i l’autogestió, a través de programes de meditació.
Aquesta pràctica està en plena expansió en el món sencer, traspassant tots els credos, pels seus reconeguts resultats en el benestar integral de les persones, de manera que cada vegada està sent més incorporada, apropiada i investigada per la comunitat científica, especialment en les àrees mèdiques, del comportament i lúdiques.
No solament ofereix l'avantatge de la seva facilitat, pel poc requeriment de condicions, sinó que manca d'efectes negatius i no interfereix amb altres mètodes o tractaments.
Recentment s'ha realitzat un estudi sobre l'impacte en menors del programa de meditació que desenvolupa Khenpo Ngedön en el col·legi de les “Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de Màlaga”.
El Centre escolar està situat en el districte de la Palma-Palmilla de Màlaga, un barri amb greus problemes d'exclusió social i marginalitat. L'equip directiu i personal docent del col·legi desenvolupen accions educatives de suport als menors i famílies, entre elles, la meditació.
La recerca es va dur a terme durant el curs acadèmic 2018/2019 i els resultats es van presentar en el XII congrés internacional de psicologia clínica celebrat a Santander del 13 al 16 de novembre de 2019.
Les conclusions més importants de l'estudi han estat que després de sis mesos de practicar la meditació, els menors han manifestat en mesuraments auto informats (qüestionaris), tenir una millor concentració, una millor desitjabilitat social (més honestedat) i una millor percepció de si mateixos per a resoldre una situació o conflicte.
Els resultats confirmen les nombroses recerques que es realitzen des de fa més de dues dècades sobre el benefici de la meditació i anima a continuar treballant des dels col·legis perquè aquesta senzilla i útil eina s'incorpori en la vida dels menors i adults.
Khenpo Ngedön continua durant aquest curs acadèmic amb aquesta important tasca en col·legis i en altres col·lectius socials.
Els nens del col·legi de les “Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Màlaga” van escriure aquest conte a Khenpo Ngedön per a mostrar-li la seva gratitud.

Vet aquí que una vegada hi havia, en un bosc on tot era un embolic, els papàs tenien molta pressa…i a ningú li veníem les ganes de riure.
Un dia on res semblava anar bé, es va sentir un estrany soroll:
Gooooooooonnnnnng
Tots en aquell bosc es van quedar freds i paralitzats, ningú sabia d'on venia el soroll. Qui tocava el gong era una fada sortida del no-res.
El lleó, inquiet i molt nerviós, va preguntar:
Qui ets? Què vols?
La fada amb veu molt dolça va contestar:
Sóc la fada Atenció Plena, i em feu molta pena. Al meu país, tot es fa molt a poc a poc per gaudir-ne una miqueta.
Tenim molt silenci i que també se’ns posa molt rebé.
Si fas les coses amb atenció, et diverteixes un pilot, i quan sona el gong, ens parem de cop.
- Quan un s'enfada….respira, respira i respira
- Quan un està trist….respira, respira i respira
- Quan un té por….respira, respira i respira
El conill, amb cara de sorpresa, li va preguntar com es fa això?
La fada, molt gustosament, li va contestar:
- Asseu-te molt recte com si del cap un fil t’estirés, com si d'un rei et tractessis.
Amb les mans a la panxeta, tanca els ulls i respira, respira i respira.
El conill en experimentar el que sentia va exclamar:
huuuummmm!!!! Quin gustet que dóna això, em sento de meravella, li ho diré a la meva Mamà, Segur que li encantarà!
La tortuga i la granota mai s’havien parat a pensar quant necessari és poder sentir les emocions per poder gaudir a cada moment.
El lleó que sempre estava a la defensiva i barallant-se, va poder relaxar-se i va preguntar a la fada:
- Quines coses més podem fer en el bosc sentir-nos bé?
La fada li va respondre:
-Podem fer moltes coses si estem disposats a estar atents al nostre voltant i poder agrair tot el que la vida ens ofereix: tombar-se a l'herba…olorar les flors… mirar els núvols… escoltar els ocells… menjar a poc a poc…
- Quan caminis, camina
- Quan corris, corre
- Quan juguis, juga
Somriure i gaudir i dir-ho als vostres papàs!
I així des d'aquest dia, en el bosc la vida és més tranquil·la.
Mitjançant el que s’expressa en aquest conte, es pot notar que els nens han integrat el sentit de la meditació de la plena atenció, poden experimentar els seus resultats i explicar-la als altres.
Han assimilat les condicions necessàries per la seva pràctica i gràcies a ella són capaços de controlar millor les seves emocions.
Els resultats són una vida més tranquil·la, assaborint totes les circumstàncies, fins i tot de l'estudi, i el desenvolupament del respecte i de l'interès pels altres.

A propos des bienfaits de la pratique méditative chez les jeunes…


Résumé du Projet Jeunes (novembre 2014)
De l’Association Amistad en Armonía
Créée par Khenpo Ngedön à Malaga,
Et de sa mise en application et de ses résultats
Au Collège des Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Malaga (novembre 2019)
Nous faisons partie d’une société de plus en plus complexe, sujette à des comportements sociaux et à des processus environnementaux nouveaux, à des changements rapides, et à l’irruption constante de tensions entre les groupes sociaux de plus en plus importants qui la composent.
Le vertige que cela provoque prend la forme de stress, ou détérioration mentale, qui lui même provoque une détérioration physique et diminue notre capacité d’interaction pacifique, cohérente et bienveillante avec notre environnement humain, naturel et culturel.
Comment se comporter face à ces nouvelles situations et comment les aborder, prend aujourd’hui une grande importance.
Les comportements qui caractérisent notre société actuelle : la détérioration physique et mentale, individuelle et collective, accompagnés de désespoir, d’agitation, et de manifestations violentes, commencent à se manifester de plus en plus tôt, affectant particulièrement les jeunes lorsqu’ils se trouvent plongés dans le processus difficile de l’adolescence.
Les adolescents et les enfants, de par leur vulnérabilité, sont la cible de campagnes publicitaires pour toutes sortes de produits, industriels et culturels, et ces campagnes recourent à des formulations de plus en plus agressives émotionnellement, sans que les jeunes soient en possession des ressources nécessaires pour gérer ces messages et les émotions qu’ils suscitent.
Si les enfants doivent être la cible de messages de plus en plus primaires et efficaces, alors, ils devraient l’être aussi de stratégies éducatives qui leur permettent de gérer de façon appropriée leur univers émotionnel.
Ce sont eux qui ont le plus besoin de notre attention de par leur vulnérabilité, du rôle qu’ils auront à jouer dans la société future, et de leur plus grande prédisposition à appréhender de nouveaux modèles de comportements qui inversent ceux qui dominent actuellement et les transforment.
Dans leur cas, la santé mentale est une priorité.
C’est là que l’Asociación Amistad en Armonía, créée par Khenpo Ngedön peut jouer un rôle en offrant aux jeunes toute son expérience en matière de gestion des émotions et de connaissance de soi, à travers des programmes de méditation.
Cette pratique est en plein essor dans le monde entier, allant au-delà de tous les crédos, grâce à ses résultats reconnus dans le bien-être intégral des personnes, de telle sorte qu’elle est de plus en plus intégrée dans la communauté scientifique qui se l’approprie de plus en plus, et dont elle fait l’objet de recherches approfondies., particulièrement dans les domaines médicaux, comportementaux et récréatifs.
Non seulement elle est facile à mettre en œuvre car elle requiert très peu de conditions, mais en plus elle est dépourvue d’effets négatifs et elle n’interfère pas avec les autres méthodes et traitements.
Récemment, une étude a été réalisée sur l’impact du programme de méditation que Khenpo Ngedön met en place et développe au collège des Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Malaga.
Le Centre scolaire se trouve situé dans le district de Palma-Palmilla de Malaga, un quartier aux graves problèmes d’exclusion sociale et de marginalité. L’équipe de direction et le personnel enseignant développent différentes actions éducatives de soutien aux enfants et aux familles, et, parmi ces méthodes, la méditation.
L’étude eut lieu pendant l’année scolaire 2018/2019 et les résultats furent présentés au XII Congrès international de psychologie clinique qui s’est tenu à Santander (Espagne) du 13 au 16 novembre 2019.
Les conclusions les plus importantes de cette étude furent qu’après six mois de pratique de la méditation, les enfants, ont manifesté (cela a été évalué au moyen de questionnaires) avoir développé une meilleure concentration, une plus grande honnêteté et une meilleure perception d’eux-mêmes pour résoudre une situation ou un conflit.
Les résultats viennent confirmer les nombreuses recherches qui ont été réalisées au cours de deux dernières décennies sur les bienfaits de la méditation et encouragent à continuer à travailler dans les collèges pour que cet outil, simple et utile, soit intégré à la vie des enfants et des adultes.


Les enfants du collège Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Malaga ont écrit ce poème à Khenpo pour lui témoigner leur reconnaissance et leur gratitude.
Il était une fois, dans une forêt où tout était compliqué, où tous les parents étaient toujours pressés et où personne ne riait jamais.
Un jour où rien ne semblait aller bien, on entendit un bruit étrange :
Goooooonnnnnnnggggg !
Tous restèrent pétrifiés, personne ne savait d’où venait le bruit.
Celle qui faisait résonner le gong était une fée sortie de nulle part.
Le lion, inquiet et très nerveux demanda :
-Qui es-tu ? Que veux-tu ?
La fée d’une voix très douce répondit :
- Je suis la fée « Pleine Attention » et vous me faites beaucoup de peine. Dans mon pays tout se fait tout doucement afin d’en profiter pendant un petit moment.
Il y a beaucoup de silence et cela nous fait grand bien.
- Quand on fait les choses avec attention on s’amuse beaucoup, et quand le gong résonne nous nous arrêtons net.
 - Quand tu te mets en colère…respire, respire et respire
- Quand tu es triste…Respire, respire et respire.
- Quand tu as peur…Respire, respire et respire.
Le lapin, d’un air étonné, lui demanda comment on faisait ça.
La fée, avec grand plaisir, lui répondit :
- Assieds- toi bien droit, comme si un fil accroché au sommet de ta tête te tirait vers le haut, comme si tu étais un roi, et, avec les mains posées sur le ventre, ferme les yeux et respire, respire et respire.
Le lapin en expérimentant ce qu’il éprouvait, s’exclama :
Muuummmm !!!! Quel plaisir cela procure !! Je me sens à merveille !!! Je vais le dire à ma Maman. Elle va être ravie !
La tortue et la grenouille n’avaient jamais réfléchi combien il est nécessaire de sentir ses émotions pour pouvoir profiter de chaque instant.
Le lion qui était constamment sur la défensive et prêt à se disputer, réussit à se détendre et il demanda à la fée :
- Que peut-on faire d’autre pour se sentir bien dans la forêt ?
La fée lui répondit :
Nous pouvons faire beaucoup si nous sommes disposés à être attentifs à ce qui se passe autour de nous, et si nous pouvons être reconnaissants de tout ce que la vie nous offre :
- S’étendre sur l’herbe…, sentir les fleurs…, regarder les nuages…, écouter les oiseaux…, manger lentement...,
- Quand tu marches, marche| !
- Quand tu cours, cours !
- Quand tu joues, joue !
Souriez et profitez, et dites-le à vos parents.
Et ainsi, depuis ce jour, la vie dans la forêt est plus tranquille.
On peut noter, qu’à partir de ce qu’ils expriment dans ce conte, les enfants ont intégré le sens de la méditation de l’attention pleine, qu’ils peuvent en expérimenter les effets et l’expliquer aux autres.
Ils ont assimilé les conditions nécessaires à sa pratique, et grâce à elle ils sont capables de mieux contrôler leurs émotions.
Les résultats obtenus sont une vie plus tranquille, l’appréciation de toutes les circonstances, y compris l’étude, et le développement du respect et de l’intérêt porté aux autres.

A propósito de los beneficios de la práctica meditativa en los jóvenes…Resumen del Proyecto Jóvenes (noviembre 2014) de la Asociación Amistad en Armonía,
creada por Khenpo Ngedön en Málaga, y de su aplicación y resultados en el colegio de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de Málaga (noviembre 2019.)
Nos encontramos inmersos en una sociedad cada vez más compleja, sujeta a procesos sociales y comportamientos medioambientales novedosos, veloces cambios, e irrupciones constantes de tensiones entre los cada vez más numerosos grupos humanos que la componen.
El vértigo que esto ocasiona toma la forma de estrés, o deterioro mental, el cual lleva a un deterioro físico y de nuestra capacidad para interactuar pacífica, coherente y amorosamente con el entorno humano, natural y cultural.
Plantearnos cómo comportarnos ante este nuevo orden de las cosas, cómo abordarlo, cobra, ahora más que nunca, una gran importancia.
Los comportamientos que caracterizan nuestra sociedad actual: deterioro físico y mental, individual y colectivo, acompañado de desesperanza, desasosiego, y manifestaciones violentas, empiezan a manifestarse cada vez a más temprana edad, afectando de manera especial a los más jóvenes, al encontrarse inmersos en el difícil proceso de la adolescencia y juventud.
Los adolescentes y jóvenes, por su vulnerabilidad, son el centro de las campañas consumistas de todo tipo de productos, industriales y culturales, las cuales recurren a lenguajes cada vez más agresivos con sus emociones, sin que cuenten con los recursos necesarios para gestionar estos mensajes y las emociones que les subyacen.
Si ellos son el centro de mensajes cada vez más primarios y efectistas, también deben serlo de las estrategias educativas que los capaciten para una adecuada gestión de su universo emocional y de su mente.
Son ellos quienes más requieren nuestra atención por su vulnerabilidad, su papel en la sociedad futura, y su mayor predisposición para aprehender nuevas pautas de comportamiento que reviertan las dominantes en el entorno y lo transformen.
En su caso, la salud mental es una prioridad.
Es aquí donde la Asociación Amistad En Armonía, creada por Khenpo Ngedön colabora, ofreciendo a los jóvenes toda su experiencia en manejo de emociones, autoconocimiento y autogestión, a través de programas de meditación.
Esta práctica está en pleno auge en el mundo entero, traspasando todos los credos, por sus reconocidos resultados en el bienestar integral de las personas, de manera que cada vez es más incorporada, apropiada e investigada por la comunidad científica, especialmente en las áreas médicas, del comportamiento y lúdicas.
No sólo ofrece la ventaja de su facilidad, por el requerimiento de pocas condiciones, sino que carece de efectos negativos y no interfiere con otros métodos o tratamientos.
Recientemente se ha realizado un estudio sobre el impacto en menores del programa de meditación que desarrolla Khenpo Ngedön en el colegio de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de Málaga.
El Centro escolar se encuentra situado en el distrito de Palma-Palmilla de Málaga, un barrio con graves problemas de exclusión social y marginalidad. El equipo directivo y personal docente del colegio desarrollan acciones educativas de apoyo a los menores y familias, entre ellas, la meditación.
La investigación se llevó a cabo durante el curso académico 2018/2019 y los resultados se presentaron en el XII congreso internacional de psicología clínica celebrado en Santander del 13 al 16 de noviembre de 2019.
Las conclusiones más importantes del estudio han sido que tras 6 meses de practicar meditación, los minores han manifestado en medidas auto informadas (cuestionarios), tener una mejor concentración, una mejor deseabilidad social (más honestidad) y una mejor percepción de sí mismos para resolver una situación o conflicto.
Los resultados confirman las numerosas investigaciones que se vienen realizando desde hace más de dos décadas sobre el beneficio de la meditación y anima a continuar trabajando desde los colegios para que esta sencilla y útil herramienta se incorpore en la vida de los menores y adultos.
Khenpo Ngedön continúa durante este curso académico con esta importante labor en colegios y en otros colectivos sociales.

Los niños del colegio de Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Málaga escribieron este cuento a Khenpo Ngedön para mostrarle su gratitud.
Érase una vez, en un bosque donde todo era un lío, los papás tenían mucha prisa…y a nadie le daba la risa.
Un día donde nada parecía ir bien, se oyó un extraño ruido:
Gooooooooonnnnnng
Todos en aquel bosque se quedaron fríos y paralizados, nadie sabía de dónde venía el ruido. Quién tocaba el gong era un hada salida de la nada.
El león, inquieto y muy nervioso, preguntó:
¿Quién eres? ¿Qué quieres?
El hada con voz muy dulce contestó:
Soy el hada Atención Plena, y me dais mucha pena. En mi país, todo se hace muy despacio para disfrutar un ratito.
Tenemos mucho silencio y también nos sienta requetebién.
Si haces las cosas con atención, te diviertes un montón, y cuando suena el gong, nos paramos de sopetón.
- Cuando uno se enfada….respira, respira y respira
- Cuando uno está triste….respira, respira y respira
- Cuando uno tiene miedo….respira, respira y respira
El conejo, con cara de asombro, le preguntó ¿cómo se hace eso?
El hada, muy gustosamente, le contestó:
- Siéntate muy recto como si de la cabeza un hilo te tirara, como si de un rey te trataras.
Con las manos en la tripita, cierra los ojos y respira, respira y respira.
El conejo al experimentar lo que sentía exclamó:
¡¡¡¡uuuummmm!!!! Qué gustito da esto, me siento de maravilla, voy a decírselo a mi Mamá, ¡Seguro que le va a encantar!
La tortuga y la rana nunca habían parado a pensar lo necesario que es poder sentir las emociones para poder disfrutar de cada momento.
El león que siempre estaba a la defensiva y peleando, pudo relajarse y preguntó al hada:
- ¡Qué más cosas podemos hacer para en el bosque sentirnos bien?
El hada le respondió:
-Podemos hacer muchas cosas si estamos dispuestos a estar atentos a nuestro alrededor y poder agradecer todo lo que la vida nos ofrece: tumbarse en la hierba…oler las flores… mirar las nubes… escuchar los pájaros… comer despacio…
- Cuando camines, camina
- Cuando corras, corre
- Cuando juegues, juega
¡Sonreír y disfrutar y decírselo a vuestros papás!
Y así desde ese día, en el bosque la vida es más tranquila.
A través de lo que expresan en ese cuento, se puede notar que los niños han integrado el sentido de la meditación de la plena atención, pueden experimentar sus resultados y explicarla a los demás.
Han asimilado las condiciones necesarias a su práctica y gracias a ella son capaces de controlar mejor sus emociones.
Los resultados son una vida más tranquila, el saboreo de todas las circunstancias, incluso el estudio, y el desarrollo del respeto y del interés por los demás.

Celebración de Losar: Año Nuevo Tibetano 2147Celebración de Losar: Año Nuevo Tibetano 2147

Domingo, 23 de Febrero,

a las 11:00 Práctica de Buda y Samantabhadra

a las 12:00, Ofrenda de banderas de oración

a las 13:00, Comida

a las 15:00, Práctica de Chenrezig

Las personas que quieran compartir comida tendrían que inscribirse antes del 14 de febrero por correo electrónico: info@fundacionchokyio.org
o por teléfono: 608 80 81 44 o 972 198 575.

LAMA KHENPO NGEDÖN
Enseña en la sede de la Asociación Amistad en Armonía
En Alhaurín de la Torre los 15 y 16 de febrero del 2020:
La liberación del sufrimiento:
Las Cuatro Verdades de los Seres Nobles
Conocer las Cuatro Nobles Verdades o Cuatro Verdades de los Seres Nobles, y meditar en ello, es el verdadero antídoto de la raíz del sufrimiento del samsara. En realidad, no hay otra forma de abandonar completamente el sufrimiento y sus causas.
Las Cuatro Nobles Verdades contienen la esencia de las enseñanzas de Buda pues fueron los cuatro principios que Buda llegó a comprender en su meditación bajo el árbol de Bodhi: la verdad del sufrimiento (Dukka), la verdad del origen del sufrimiento (Samudaya), la verdad de la cesación del sufrimiento (Nirodha) y la verdad del camino de la cesación del sufrimiento (Magga).
A menudo se compara al Buda con un médico pues en las dos primeras verdades nobles realiza un diagnóstico del problema, que es el sufrimiento, e identifica sus causas. La tercera verdad noble la constituye el descubrir que es posible la curación. La cuarta verdad noble, que Buda desarrolló en el Óctuple Noble Sendero, es la receta médica, la forma de alcanzar la liberación del sufrimiento.
La maravillosa noticia es que nosotros, los seres humanos, somos capaces de superar todos los problemas y de alcanzar el nirvana o la liberación que es la mayor paz interior, la felicidad absoluta. Una vez que conocemos la verdad del samsara y del nirvana, lo único que tenemos que hacer es dar el primer paso para recorrer el camino que nos lleva a la Iluminación.
Durante el curso exploraremos detalladamente este tema.

Fechas:
15 y 16 de Febrero de 2020
Horarios:
Sábado de 15:30 a 20:00
Domingo de 10:00 a 13:00
Precio:
44 euros hasta el 2 de Febrero de 2020
50 euros a partir del 3 Febrero de 2020
RESERVAR PLAZA en:
amistadenarmonia.org

Retiros presenciales individuales de meditación

  Retiros presenciales individuales durante el año 2024 en el Centro ChökyiÖ. Durante el año, se pueden hacer retiros individuales de medita...